Dane o energetyce 2017

Przedstawiamy wybrane dane na temat polskiej energetyki w 2017 roku, istotne z perspektywy zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze energetycznym. 

Główne wnioski z analizy 

  • Polska energetyka zaczyna się powoli zmieniać.
  • Strona wytwórcza wciąż pozostaje najmniej zdywersyfikowaną w Unii Europejskiej.
  • Udział węgla w miksie energetycznym spadł do poziomu 78,4%, natomiast wzmacnia się pozycja OZE oraz gazu.
  • Ze względu na zmiany legislacyjne rozwój OZE od dwóch lat znajduje się w zawieszeniu.
  • Dywersyfikacja dostaw gazu powoduje zwiększenie jego użycia.
  • Emisje CO2 w ostatnich latach rosną mimo spadków na początku lat 90.
  • Największym wyzwaniem dla polskiej energetyki jest brak strategii rozwoju i osiągania celów.

Produkcja

W roku 2017 węgiel wciąż był dominującym źródłem energii elektrycznej, jednak jego udział zmalał o jeden punkt procentowy w stosunku do 2016 r. (rys. 1)

Rys. 1 Produkcja energii elektrycznej w 2017 r. (TWh oraz %)

Ze względu na warunki pogodowe i nowe moce rok 2017 był rekordowy pod względem produkcji energii z OZE, głównie z wiatru (ok. 14,9TWh) oraz wody (ok. 2,6TWh). Rekordowa była także produkcja z gazu, która wyniosła o 20% więcej niż w roku poprzednim, dzięki nowym jednostkom. (rys. 2) 

Wzrost produkcji z węgla brunatnego był konsekwencją zwiększenia czasu wykorzystania tych jednostek a nie nowych inwestycji. (rys. 2) 

Późne oddanie bloku w Elektrowni Kozienice nie spowodowało wzrostu produkcji na węglu kamiennym w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. (rys. 2) 

Rys. 2 Zmiana produkcji energii elektrycznej 2017 r. względem 2016 r.

W pierwszym okresie rozwinęła się produkcja w niskonakładowych instalacjach współspalania biomasy budowanych przy istniejących kotłach
węglowych. (rys. 3) 

W wyniku rozpoczętych inwestycji w późniejszym okresie nastąpił wzrost produkcji w lądowych farmach wiatrowych i dedykowanych jednostkach
biomasowych. (rys. 3) 

W ostatnim okresie ze względu na załamanie się systemu wsparcia ograniczana jest produkcja w jednostkach spalających biomasę. (rys. 3) 

Rys. 3 Zmiany produkcji energii w źródłach odnawialnych (TWh)

Bilans

Od 2014 r. Polska stała się importerem energii elektrycznej netto, głównie na skutek wyższej hurtowej ceny energii na rynku polskim w stosunku
do rynków krajów sąsiednich. (rys. 4) 

Rys. 4 Krajowy bilans produkcji i zużycia energii elektrycznej (TWh)

Emisje

Największa redukcja emisji gazów cieplarnianych nastąpiła w Polsce w okresie przemiany systemowej. Od roku 2015 emisje zaczęły ponownie rosnąć. (rys. 5) 

Rys. 5 Zmiana łącznej emisji gazów cieplarnianych (mln ton ekw. CO2)

Istotny spadek emisji elektrowni i elektrociepłowni w latach 90. był głównie skutkiem transformacji gospodarczej kraju, likwidacji niektórych gałęzi
przemysłu a tym samym i ograniczenia pracy elektrociepłowni przemysłowych. (rys. 6) 

Spadek emisji w ciepłownictwie w latach 90. był efektem przeprowadzonych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. (rys. 6) 

Rys. 6 Zmiana emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetyki (mln ton ekw. CO2)

Paliwa dla energetyki

Od wielu lat w polskich kopalniach obserwuje się spadek wydobycia związany z dostępnością zasobów oraz kosztami produkcji. (rys. 7)

Rys. 7 Krajowa produkcja węgla kamiennego (mln ton)

Rok 2017 przełamał trend ograniczania importu węgla energetycznego do Polski z 5 poprzednich lat. (rys. 8)

Rosja pozostaje głównym partnerem dostaw. (rys. 8)

Rys. 8 Import węgla do Polski z wyróżnieniem kraju pochodzenia (mln ton)

 

Tytuł opracowania: "Polska transformacja energetyczna 2017 r."
Data publikacji: lipiec 2018 r.
Autorzy: Rafał Macuk, Joanna Maćkowiak Pandera, Andrzej Rubczyński, Forum Energii